Skatter och deklarationer

En ”äkta” bostadsrättsförening betalar i normalfallet inte inkomstskatt på resultat som hänför sig från ”rörelsefastigheten”

Dvs. så länge bostadsrättsföreningen inte bedriver någon annan verksamhet än upplåtelse av bostäder så betalas ingen skatt. Däremot är föreningen skyldig att redovisa och betala andra skatter. Bostadsförvaltning hjälper till att hålla ordning på att alla skatter deklareras och betalas i tid.

Moms (mervärdesskatt)

Vid uthyrning av lokaler kan föreningen registrera sig för ”frivillig momsskyldighet”. Detta innebär att man exempelvis vid större investeringar i lokaler kan återfå moms för gjorda investeringar eller reparationer i lokalerna. Grundprincipen är att dessa lokaler sedan blir momspliktiga vid uthyrning. I samband med frivillig momsskyldighet hjälper vi till med kvartalsvis momsdeklaration.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Föreningar betalar en årlig fastighetsavgift per bostadslägenhet, samt en fastighetsskatt för de delar av fastigheten som upplåtes som lokaler. Dessa båda skatter redovisas i samband med den ordinarie inkomstdeklarationen, vilken upprättas årligen.

Skatt på arvoden och ersättningar till styrelsen och föreningens medlemmar.

En bostadsrättsförening som avlönar styrelse och/eller medlemmar måste upprätta en ”arbetsgivaredeklaration”. Föreningen betalar sociala avgifter och innehåller skatt för den som fått ersättningen. Vid årets slut lämnar föreningen ”kontrolluppgifter” till Skatteverket, en sammanställning över de totala ersättningar som lämnats.

Överlåtelser

Föreningen lämnar uppgifter till Skatteverket då en medlems bostadsrätt har överlåtits.

Fastighetsdeklaration

För att fastställa taxeringsvärden på föreningens fastighets lämnas normalt sätt en fastighetsdeklaration in var tredje år.

”Oäkta” förening

En förening med stora inkomster från lokaler blir i vissa fall betraktad som en ”oäkta” förening. För dessa föreningar gäller speciella regler. Bostadsförvaltning förvaltar och har erfarenhet av att hjälpa oäkta föreningar.


Fler tjänster