Årsredovisningen

Årsredovisningen är ett bostadsrätts-föreningens viktigaste dokument. Genom denna delger styrelsen medlemmarna i föreningen information om ekonomiskt utfall och väsentliga händelser från det gångna året. Utformningen styrs i grunden av årsredovisningslagen, men layouten varierar. Bostadsrättsförvaltning tillhandahåller alla sina föreningar en informativ och lättläst årsredovisning, som en del i det förvaltningserbjudande vi erbjuder. Vill och önskar föreningen så, kan egna önskemål om utformning och layout läggas till.

Kallelse till årsstämma

Årsredovisningen delas oftast ut till medlemmarna i samband med kallelsen till ordinarie årsstämma i föreningen. Bostadsförvaltning hjälper Er även med utformning av kallelsen.

Revison

Den årsredovisning vilken Bostadsförvaltning bistår styrelsen (föreningen) att upprätta, skall alltid genomgå en granskning av en oberoende revisor/er. Denna revisor kan vara såväl intern som extern. Normalt föreligger inget krav att revisorn är godkänd eller auktoriserad, men detta är en rekommendation. De årsredovisningar som Bostadsförvaltning bistår vid upprättandet granskas idag av flera olika oberoende revisorer. Självfallet kan vi bistå med en förteckning över vilket dessa revisorer är.


Fler tjänster